Health

برای تنظیم قاعدگی چه بخوریم؟

  برای تنظیم قاعدگی چه بخوریم؟  زنجبیل زنجبیل در تنظیم چرخه قاعدگی و همچنین تسکین درد قاعدگی بسیار سودمند می باشد. همچنین در مواقعی که پریودها کوتاه است و یا با تاخیر همراه می باشد […]