گروه ط موتر از کرامات رهبر ما سالم مانده نه از لطف کرزی

Be the first to comment

Leave a Reply