کودک ۱۵ ساله افغان در خیابان های ترکیه زباله جمع می کند

همایون افغان بعد از رسیدن به کشور ترکیه به شهر استانبول رفت . در جریان ثبت برنامه یک کودک به کراچی زباله از کنار همایون افغان رد می شود . همایون افغان حدس میزند که این کودک افغان است و صدا میزند . این کودک ۱۵ ساله بعد از شنیدن صدای همایون کراچی خود را ایستاده می کند و نزد همایون افغان می آید . بعد از گفتگو با این کودک همایون افغان در می یافت که سن وی ۱۵ ساله است . خیلی ناراحت و جیگرخون می شود

Be the first to comment

Leave a Reply