کنسرتی که بخاطر کمک به افغانستان دایر شده بود به جـ ـنگ خاتمه یافت

گفته می شود افغان های مقیم لندن کنسرتی را بخاطر کمک به افغانستان دایر نموده بودن که بنوانند از طریق آن کنسرت به نیازمندان داخل افغانستان کمک صورت بگیرد اما این کنسرت بخاطر یک تعداد از جوان ها متوقف شد . گفته می شود در جریان کنسرت زمانی که دختران می خواهند رقص کنند از سوی یک پس عکس گرفته می شود که این عکس منجر به متوقف شدن کنسرت می شود

Be the first to comment

Leave a Reply