کشوری که برای افغانستان ط الب میفرستد خودش چی میکند ؟

Be the first to comment

Leave a Reply