چرا گروه حاکم با مردم عقده منـ.ـدانه رفتار دارد ؟

Be the first to comment

Leave a Reply