چرا عکس و فلم های خصـ ـوصی دختران بیرون می شود ؟

افسون الماس از سلیبرتی های افغان است که در خارج از کشور به زندگی می کند . وی امروز به یک مسله خیلی مهم اشاره کرد که تعدادی از دختران از این موضوع رنج میبرند . خانم افسون در این ویدیو میگوید دخترانی بالای چگونه مردان اعتماد کنند . و چرا نباید بگذارند که عکس خصوصی آنها گرفته شود . در یک ویدیو کوتاه ذکر داده است .

Be the first to comment

Leave a Reply