چرا سخن های اخیر رمضان بشردوست انتقاد هوادارن مسعود و مزاری را همراه داشت ؟

Be the first to comment

Leave a Reply