پولیس مرزی ترکیه چگونه از همایون افغان رشوت خواستند

همایون افغان یوتیوبر نامدار افغانستان که بخاطر ترانزیت از کشور ایران می گذشته است با مشکلات روبرو شده است . همایون افغان تمام برخورد های که با وی در ایران صورت گرفته است تاسف کرد . همایون افغان می گوید حتی بخاطر گذشتن از ایران بسوی ترکیه به پولیس سرحدی ترکیه رشوت پرداخته است .

Be the first to comment

Leave a Reply