پولیس ترکیه مرد افغان را بازداشت کرد که فلم دختران را در شبکه های اجتماعی پخش میکرد

Be the first to comment

Leave a Reply