پناهجویان افغان در سویدن، برای دریافت اقامت در آن کشور، عیسوی شده اند

Be the first to comment

Leave a Reply