ویدیو – در داخل سرای شهزاده کابل چی جریان دارد ؟

بسته شدن بازار های بولی در مارکیت های داد و ستد پول در افغانستان!
یکی از صرافان داخل سرای شهزاده کابل میگوید، امروز تمامی مارکیت های صرافی در افغانستان باز بوده اما فعالیت بولی ها در تمامی مارکیت های صرافی افغانستان متوقف شده است، همچنان دست فروشان از داخل سرای شهزاده کابل اخراج شده اند.
نوت: تاهنوز نرخ دالر در مقابل افغانی از سوی سرای شهزاده کابل مشخص نشده است.

Be the first to comment

Leave a Reply