ویدیو تازه – خانواده نظامی پیشین ادعا دارند که فرزند شان تا هنوز در اسـ ـارت است

عفو عمومی یک دام برای نظامی ها است متوجه باشید
خنده های وحشیانه aT لب در جریان شکـ ـنجه یک فرمانده نظامی پیشین کشور . در این ویدیو دیده می شود که رحمت الله قادری نظامی پیشین زیر پای aT لب است و وی را سیـ ـلی میزند و بالای شانه هایش بالا می شود و دیگرش می خندد

Be the first to comment

Leave a Reply