ویدیو از جسم نورانی که امشب در آسمان افغانستان دیده شده است

صفحه نظام شمسی که از سوی جوانان دانا و فعال افغان مدیریت می شود گزارش می دهند که آنها امشب یک شی نورانی را در کابل مشاهد کرده اند

Be the first to comment

Leave a Reply