ویدیوی تازه از محل انفجـ ـار امروز در مکتب عبدالرحیم شهید در دشت برچی کابل

Be the first to comment

Leave a Reply