وقتی کامنت ها از کابل جاغوری و جلال آباد رسید نجیبه را گریه درآورد

Be the first to comment

Leave a Reply