واحد نژند نیز میخواست وطن را ترک کند اما موفق نشد

واحد نژند از ورزشکاران مبارزات آزاد که قهرمانی های زیادی در کارنامه های خود دارد بعد از سقوط دولت اشرف میخواست از افغانستان بیرون شود . اما از اینکه وضعیت میدان هوایی کشور مناسب نبود نتوانست کابل ترک بگوید . واحد نژند این موضوع را در برنامه لمر ماشام تلویزیون لمر یاد آوری کرد .

Be the first to comment

Leave a Reply