هوادار اشرف غنی – حق نداری که ریس جمهور غنی را فاسد بگویی

گزارشگران چینل یوتیوب افغان ویژن ادعا دارند که آنها از سوی یک هوادار اشرف مورد حمله قرار گرفتن . در تصویر دیده می شود که دو خانم با حمل نمودن تصویر اشرف و حامد کرزی نظر می خواستند که آنها با یک هوادار اشرف روبرو می شوند . زمانی گزارشگر از هوادار اشرف میپرسد که ریس جمهور پیشین لقب فاسدترین رهبر دنیا را کسب کرده مورد خشم هوادار اشرف غنی قرار میگیرد .

Be the first to comment

Leave a Reply