همایون افغان – یک تعداد قاچاقبـ.ران حتی به زنان و دختران جوان در ترکیه رحـ.م ندارد


Be the first to comment

Leave a Reply