همایون افغان – هرکس که از افغانستان بیرون میشود حتما مشکلی دارد

Be the first to comment

Leave a Reply