همایون افغان – آنچه را نجیب بروت در باره من گفته حرفهای کسی دیگر است

همایون افغان از گزارشگران موفق کشور است که با ثبت ویدیو های جالب و برنامه های اجتماعی بیننده های بیشماری در یوتیوب دارد . اخیران همایون افغان از سوی نجیب بروت مورد انتفاد قرار گرفته بود که از سوی همایون افغان برایش پاسخ داده شد

Be the first to comment

Leave a Reply