نجیب بروت به همایون افغان – کوچک ساختن دیگران تورا بزرگ نمی سازد

انتقاد نجیب بروت از همایون افغان.

نجیب بروت در تازه ترین ویدیو اش که در چینل یوتیوب خودش پخش و نشر شده است از سفر همایون افغان به ترکیه انتقاد کرده می گوید که همایون کوشش نموده تا به مردم حس حقارت بدهد . در این ویدیو نجیب بروت میگوید حتی پیر مردی افغان که برای احوال پرسی نزد وی رفته بود تحویل نگرفته است که ویدیو اش در اختیارش است . نجیب بروت میگوید سعی دارد تا اشتباهات همایون افغان را برایش تذکر بدهد .

Be the first to comment

Leave a Reply