میر مفتون با شعار “زنده باد اسلام ” آوازخوانی را برای ت.لبان شروع کرد

در ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده است، دیده می‌شود که میر مفتون بدخشی، هنرمند مشهور کشور برای تالبان آواز می‌خواند.او هنگام آوازخوانی، دف می‌نوازد و شخص دیگری نیز با وی آهنگ می‌سراید. هم‌چنان در کنار میر مفتون، چند عضو تالبان دیده می‌شوند. او در این آهنگ خود مانند دیگر آهنگ‌هایش، از اعضای تالبان نام می‌برد.میر مفتون پس از تسلط دوباره تالبان، ترجیح داد که در کشور بماند. تالبان پیش‌تر گفته بودند که اجازه آوازخوانی را نمی‌دهند، اما تلاش می‌کنند که برای هنرمندان مسلک دیگری انتخاب کنند یا از آنان مطابق به خواست حکومت‌شان کار گیرند

Be the first to comment

Leave a Reply