مقامات پیشین جمهوریت مصروف خوش گـ.ذرانی در ترکیه

مقامات پیشین حکومت غرق خوشـ ـگذرانی
ویدیوی که در شبکه های اجتماعی دست بدست می شود نشان می دهد مقامات پیشین کشور به سطح وزیر، معین وزارت و قمندان امنیه کابل مصروف خوش گذرانی در کشور ترکیه هستند . کاربران شبکه های اجتماعی میگویند در حالیکه ملت نان خوردن ندارند اما مقامات اینگونه مـ ستی دارند
بیشتر خودتان در ویدیو ببینید

Be the first to comment

Leave a Reply