معترضان پنجشیر با شعار مرگ به ت.لبان و زنده باد احمد مسعود پیش دفتر والی رسیدند

Be the first to comment

Leave a Reply