مجری برنامه فراخبر طلوع نیوز نتوانست جلو اشک هایش را بخاطر محروم شدن دختران از مکاتب بگیرد

Be the first to comment

Leave a Reply