قبل از اینکه بالای مولوی عبدالسلام حمـ ـله صورت بگیرد از سوی تالبان از مسجد برکنار می شود

مولوی عبدالسلام عابد از مولوی های نامدار افغانستان است که بزرگترین مسجد را در کابل که مسجد جامع عبدالرحمن خان است امامت میکرد وی چند روز قبل از سوی ت.لبان از امامت مسجد برکنار شده بود . و زمانی که از مسجد بسوی خانه می رود مورد حمله قرار میگیرد .

Be the first to comment

Leave a Reply