فیلسوف جبارخیل – قبلا گفته بودم که دختران برای عروسی با من عریضه نوشته کنند

Be the first to comment

Leave a Reply