فیض الله جلال استاد دانشگاه با پا درمیانی بزرگان بدخشان آزاد شد

 

Be the first to comment

Leave a Reply