علیم داد که از نظام ت.لبانی انتقاد میکرد از سوی ت.لبان لت و کوب شد

صبح امروز علیم داد علیم از سوی گروه ت.البان لت و کوب شده است . وی که در رسانه ها ظاهر میشد و از کارکرد های این گروه انتفاده میکرد از سوی این گروه لب و کوب شده است . علیم داد اخیرا گفته بود که مردم توانانی اقتصادی شان پاین است و گروه ت.لبان از مردم بزور نان شب و روز میخواهد .

Be the first to comment

Leave a Reply