عبدالغفار کامیب که به دختران مکتب تهمت بسته بود از بحث تلویزیونی فرار کرد

Be the first to comment

Leave a Reply