طالبان برای بار سوم سنگ مقبره احمد شاه مسعود را تخریب نمودند

Be the first to comment

Leave a Reply