شفیع عیار – بعضی تاجیک ها نمی دانند که زبان شان فارسی نیست دری است

شفیع عیار برنامه ساز نامی افغانستان که در آمریکا زندگی می کند در برنامه لایف خود در مورد زبان بومی مردم افغانستان صحبت کرده است . شفیع عیار میگوید زبانی اصلی مردم ما دری است نه فارسی . شفیع عیار میگوید فارسی به معنی تعلق منطقه ی است . شفیع عیار میگوید وی حاضر است بخاطر این موضوع با تمام تاجیکان و ایرانی بحث کند

Be the first to comment

Leave a Reply