سلیم شاهین – اشرف غنی گـ ـوز خود را زده رفته و تمام جهان را گندگیش گرفته

سلیم شاهین هنرپیشه سینمای افغانستان نیز درد دل خود را بیان نمود . سلیم شاهین میگوید که وی مخالف هیچکسی نیست و فعلا در کابل زندگی می کند . سلیم شاهین میگوید تلاش وی همیشه این بوده است که خدمتی به افغانستان و سینمای افغانستان انجام بدهد . سلیم شاهین میگوید وی در دوره حکومت اشرف غنی زندانی شده است و ناحق زندانی شده است و مجازات شده است . شاهین میگوید کوشش میکند تا منبعد سریال و فلم های اسلامی بسازد .

Be the first to comment

Leave a Reply