سردار نظری سکوت خود را در برابر سلیریتی ها و چهره های سرشناس شکست

سردار نظری چهره که در تلویزیون خورشید شناخته شد اولین کسی بود که برنامه های کامره مخفی داشت و کوشش مینمود تا با هموطنان خود شوخی کند و ویدیو تهیه کند تا لبان افسر و پریشان را خنده بدهد . نظری تا هنوز در افغانستان و برنامه خود را پیش میبرد و برنامه های کمکی خود را بیشتر ساخته است . اما اینبار لب سکوت خود را در برابر سلیبریتی ها و چهره های که در میان افغان شناخت دارد شکست . نظری کسانی را بیرون از کشور رفتند و خوشی دارند گفت آیا شما همان کسانی نیستید که ۵ ماه قبل در میان مردم بودید ؟ چگونه مردم تان را فراموش کردید که این روزها در گرسنگی قرار دارد ؟

Be the first to comment

Leave a Reply