رفتن یک مهاجر افغان با پیراهن تنبان در دیسکوتیک آمریکا

مردی افغان که با پیراهن تنبان در دیسکوتیک رفته است . یکی از مهاجرین افغان که به تازگی از کمپ مهاجرت بیرون شده بود و اکنون می تواند در بیرون گشت و گذار کند در اولین اقدام رفته است به دیستکوتیک . اما ویدیو وی زمانی جلب توجه کاربران شبکه های اجتماعی شده است که وی با پیراهن تنبان افغانی داخل دیسکوتیک شده است .

Be the first to comment

Leave a Reply