رحمانی رئیس پارلمان بعد از ترک افغانستان در ترکیه دیده شد

Be the first to comment

Leave a Reply