حشمت غنی – حامد کرزی اشرف غنی را به ت.لبان فروخته بود

Be the first to comment

Leave a Reply