حامد کرزی همرای موترهای شیشه سیاه بالای نامزد تازه بدخشانی خود تیم میداد

Be the first to comment

Leave a Reply