جنجالی شدن برنامه های همایون افغان در ترکیه

تعدادی از مهاجرین افغان مقیم ترکیه از همایون افغان شکوه و گلایه دارند که بخاطر پوشش گزارش یک مسائیل را مدنظر نمی گرد و اما همایون افغان با منطق کامل کوشش دارد تا این جماعت را قناعت بدهد .

Be the first to comment

Leave a Reply