جشنواره رقص و بازی سینماگران هندوستان در عربستان سعودی

هنرنمایی سلمان خان و شلپا شتی در عربستان سعودی.
این‌روزها جشنواره سینما و جمع‌شدن سینماگران در عربستان سعودی سر زبان‌هاست. به باور من مردم عرب نیز حق دارند اقلن ۱٪ شیخ‌های شان خوش باشند. امیدواریم افراطـ.یون کشور ما نیز بیدار شوند و ببینند آ‌ن‌هایی که به این‌ افراط.یون پول می‌دهند تا جـ ـهاد کنند؛ خودشان در عیش هستند. و این جنگ، نه جهاد بلکه دور نگه‌داشتن جنگ از کشورهای خودشان و انحراف توجه افراط.یون تنها به ماتم‌کده بنام افغانستان است. عربستان تازه اصلیت خود را به رخ جهانیان می‌کشد.

Be the first to comment

Leave a Reply