تمام بلبوردی های که در آن تصاویر جنرال رازق نصب بود به آتـ ـش کشیده شد

Be the first to comment

Leave a Reply