تازه – در حادثه دیروز سرای شهزاده کابل دختران و زنان نیز زخمی شدند

Be the first to comment

Leave a Reply