بعد از رسیدن به آمریکا فاطمه رسا نامزد خود را نحمل نمی توانستم

فاطمه رسا از میزبان های برنامه های تلویزیونی افغانستان است که از شهرتی خوبی برخودار است . وی که در هرج و مرج های اخیر به آمریکا سفر کرده است . برنامه های خود را از طریف یوتیوب پخش و نشر می کند . اخیر در یکی از ویدیو هایش گفته است که وی قبلا نامزد بوده است و از اینکه نامزد خود را تحمل نمی توانسته است رهایش کرده است .

Be the first to comment

Leave a Reply