بخاطر ماندن دینم را تغیر دادم تا دوباره افغانستان برنگردانند

Be the first to comment

Leave a Reply