ابراهیم عابد – وقتی به کابل برگشتم زمین وطنم را بوسه زدم

ابراهیم عابد از هنرمند های نامدار افغانستان است که سالهای زیادی در رسانه های تصویری فعالیت نموده و همیشه کارهای هنری وی از سوی افغانها مورد حمایت قرار گرفته است . متاسفانه بعد از سقوط کابل تعدادی زیادی مردم آواره شدن که ابراهیم عابد نیز یکی از آنها بود . ابراهیم عابد بعد از سفر به کشور مکزیک نتوانست آنجا مقیم شود . دوباره دلش به افغانستان تنگ شد و برگشت .

Be the first to comment

Leave a Reply