آیا مردم ولایت پکتیـ ـکا بخاطر ظلم ط البان به غذاب الهی گرفتار شدند ؟

Be the first to comment

Leave a Reply