آریانا سعید – ما لایق این نبودیم که دنیا افغانستان را فراموش کند

زبان و موسیقی ما از دست رفته چرا خاموش باشیم ؟
ملکه قلب ها آریانا سعید در مصاحبه تازه خود یکبار دیگر صدای زنان افغانستان را بلند کرد در این مصاحبه خانم سعید میگوید زنان در افغانستان بندی ت.لبان شده اند مکتب های ما بسته شد موسیقی و زبان ما از دست رفته پس چرا آرام باشیم ؟ خانم سعید به مخالفان اش میگوید خوش داشته باشید یا نه من ۱۰ سال است که در برنامه های جهانی از زنان افغانستان نمایندگی میکنم و تا جان داشته باشم ادامه میدهم

Be the first to comment

Leave a Reply