آریانا سعید – تا هنوز باور نمی کنم که ت.لبان به این آسانی افغانستان را گرفتند

Be the first to comment

Leave a Reply