آریانا سعید – اشرف غنی از ترس اینکه قدرت را دیگر اقوام نگیرد کشور را به پاکستان فروخت

Be the first to comment

Leave a Reply